statut

STATUT FUNDACJI ROZWOJU KULTURY „FABRYKA KULTURY"

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ART. 1.

 1. Fundacja Rozwoju Kultury "KOMBINAT KULTURY" zwana dalej Fundacją ustanowioną przez: Bruno Aleksandra Kiecia zwanego dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym Nr 7792 Repertorium A, z dnia 13.12.2005 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Sulechowie przed notariuszem.
 2. Fundator oświadcza, że na fundusz założycielski Fundacji przekazuje kwotę 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).

ART. 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 06.04.1984r. O Fundacjach (Dz. U. z 1991 nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) - dalej zwanej Ustawą oraz niniejszego satatutu.

ART. 3.

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a jej siedzibą jest miasto Zielona Góra.
 2. Fundacja może działać w kraju i za granicą.
 3. Fundacja jest instytucją apolityczną, niezależną od partii politycznych.
 4. Fundacja jest instytucją non profit, działającą na rzecz pożytku publicznego i nie działa dla osiągnięcia zysku.

ART. 4.

Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe lub przedstawicielstwa, powoływać w ramach swoich struktur min. Instytuty Fundacji, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład stowarzyszeń i innych instytucji lub organizacji..

ART. 5.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

ART.6.

Fundacja posługuje się pieczęcią podłużną wskazującą jej nazwę i siedzibę oraz okrągłą pieczęcią z napisem w otoku zawierającym nazwę fundacji: Fundacja Rozwoju Kultury "KOMBINAT KULTURY"

ART. 7.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Kultury.

ART. 8.

Fundacja może ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
ART. 9.

Celem Fundacji jest szeroko rozumiane rozpowszechnianie, propagowanie, wspieranie, upowszechnianie, promowanie, dokumentowanie i finansowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki, w tym:

* Klub Muzyczno Artystyczny 4 RÓŻE DLA LUCIENNE w Zielonej Górze
            * Klub Studencki ZATEM RE@NIMATOR w Zielonej Górze
            * Piwnica Artystyczna LOCH ŻAKÓW w Sulechowie
            * Inne Kluby i placówki animacji kultury

ART. 10.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Wspieranie działań klubów artystycznych, galerii sztuki oraz innych instytucji, organizacji, osób prawnych i fizycznych w Polsce i za granicą w zakresie celów zbieżnych z działanimi Fundacji;
 • Organizowanie festiwali wystaw, wernisaży, wykładów, spotkań artystycznych, prelekcji, koncertów, spektakli, projekcji filmów oraz innych imprez o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym;
 • Archiwizowanie prac i bibliografii mieszkających i tworzących w mieście i regionie osób zajmujących się kulturalną działalnością plastyczną, literacką, muzyczną i in. oraz popularyzacja ich sztuki w kraju i na świecie;
 • Wspieranie, finansowanie, współfinansowanie wyposażenia biur Fundacji lub innych instytucji kulturalnych, sal ekspozycyjnych, wystawowych, pomieszczeń pomocniczych ( np. klubów artystycznych, magazynów do przechowywania archiwaliów, dzieł sztuki itp. ) oraz wspieranie, finansowanie, współfinansowanie zatrudnienia kadry tamże.
 • Współpracę z innymi organizacjami, organami państwowymi, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za ganicą w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
 • Organizowanie wycieczek zagranicznych i krajowych, warsztatów, plenerów artystycznych w celu poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń kulturalnych;
 • Udzielanie pomocy finansowej polskim i zagranicznym środowiskom twórców, polskim i zagranicznym organizacjom kulturalnym oraz indywidualnie poszczególnym twórcom ze szczególnym uwzględnieniem twórców związanych z miastami Zielona Góra, Sulechów oraz z całym regionem lubuskim;
 • Wspieranie, prowadzenie, finansowanie działalności w zakresie edukacji poprzez sztukę, edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Wspieranie, organizowanie szkoleń z zakresu edukacji menadżerów kultury i sztuki;
 • Wspieranie, prowadzenie i promowanie działalności reklamowej, poligraficznej, wydawniczej i prasowej, również w obszarze wykorzystania najnowszych mediów elektronicznych w zakresie projektowania graficznego;
 • Wspieranie, współorganizowanie aukcji dzieł sztuki współczesnej i dawnej;
 • Wspieranie, oganizowanie kampanii reklamowych na rzecz kolekcjonowania, sprzedaży dzieł sztuki współczesnej i dawnej;
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej w formie kursów z zakresu kultury i sztuki;
 • Pozyskiwanie i gromadzenie srodków finansowych, srodków materialnych i niematerialnych dla realizacji celów statutowych;
 • Samodzielna organizacja, współorganizacja, uczestnictwo w targach promujących sztukę i kulturę.
 • Szeroko rozumiane doradztwo związane min. z działalością fundacji, technikami pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej na działalność kulturalną itp;
 • Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących kulturę i sztukę np. w targach sztuki, warsztatach, sympozjach oraz wszelkich imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych związanych ze sztuką oraz szeroko rozumianą ochroną dóbr kultury;
 • Prowadzenie działalności wydawniczej ( muzyka, literatura, fotografia i inne ) celem popularyzacji twórców kultury ze szczególnym naciskiem na promowanie twórców regionu lubuskiego
 • Inne działania realizujace cele statutowe.

ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI, SKŁAD, ORGANIZACJA, TRYB POWOŁYWANIA, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA
ART. 11.

Organami Fundacji jest:
1. Zarząd
2. Rada Nadzorcza.

ART. 12.

 1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz jednego członka Zarządu Fundacji.
 2. Fundator może zostać członkiem zarządu w tym Prezesem Zarządu
 3. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołanego przez Fundatora ustala się w sposób następujący:
  - Prezes Zarządu Fundacji BRUNO ALEKSANDER KIEĆ zam. ul. Harcerska 11/7, Zielona Góra 
  - Wiceprezes Zarządu Fundacji ARTUR BELING zam.Ptasia 1/3 Zielona Góra
  - Członek Zarządu Fundacji GRZEGORZ CHODACKI zam. ul Dąbrówki 42/1, Zielona Góra 
  4. Prezesa, Wiceprezesa i członka Zarządu Fundacji powołuje się na czas oznaczony, nie krótszy niż dwa lata. 
  5. Kadencyjność Zarządu Fundacji nie wyklucza powtórzenia tego samego składu osobowego Zarządu w następnych latach.
  6. Mandat w Zarządzie wygasa w razie:
  - śmierci członka Zarządu 
  - złożenia rezygnacji 
  - odwołania ze składu zarządu
  - zakończenia kadencji zarządu.
  7. Odwołanie członka Zarządu nastepuje w drodze zarządzenia podjętego przez Fundatora lub jego spadkobierców lub uchwaly podjętej w głosowaniu tajnym przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.Zarządzenie lub uchwała o odwołaniu członka Zarządu nie wymaga uzasadnienia.
  8. W przypadku wygaśnięcia mandatu któregokolwierk członka Zarządu, Rada Fundacji w uzgodnieniu z Fundatorem uzupełniają skład zarządu Fundacji na najbliższym posiedzeniu przy czym nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym nastąpiło wygaśnięcie mandatu członka Zarządu.
  9. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje odpłatnie. Wynagrodzenie Zarządu Fundacji uzależnione jest odpowiednio od ilości środków pozyskanych dla Fundacji przez poszczególnych członków Zarządu.

ART. 13.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywaja się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i są protokołowane.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków Zarządu lub na żądanie Fundatora.
 3. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym Fundator lub jego spadkobiercy oraz Prezes Zarządu dysponują podwójną liczbą głosów.
 4. Uchwały dotyczące dysponowania środkami finansowymi i majątkiem Fundacji o wartości od 1.500 Euro do 3.000 Euro wymagają podpisów Prezesa Zarządu oraz jednego z członków Zarządu Fundacji, Uchwały dotyczące dysponowania środkami finansowymi i majątkiem Fundacji o wartości od 3.000 Euro do 5.000 Euro wymagają podpisów Prezesa Zarządu oraz dwóch członków Zarządu Fundacji, a w przypadkach związanych z czynnościami przekraczającymi kwotę 5.000 Euro są opiniowane, konsultowane i przedkładane do wiadomości, akceptacji Fundatora lub jego spadkobierców.
 5. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu decyzje podejmuje jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
 6. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu jest ważne, jeżeli zostanie podpisane przez Prezesa Zarządu oraz przez dwóch pozostałych członków Zarządu łącznie.
ART. 14.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

ART. 15.

1. Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem nadzoru, odrębnym od Zarządu. W zakre-sie wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi
2. Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego i dwóch członków
3. Pierwszy skład Rady Fundacji powołanego przez Fundatora ustala się w sposób następujący:
PRZEWODNICZĄCY - WALDEMAR GRUSZCZYŃSKI zam. Zielona Góra ul. Lisia 49/11
CZŁONEK- PIOTR KIEĆ zam. Zielona Góra ul. Kraljewska 8/28
CZŁONEK - ANETA SZLACHETKA zam. Zielona Góra ul Harcerska 11/7
4. Rada Fundacji powoływana jest przez fundatora
5. Członkami Rady Fundacji mogą zostać tylko osoby, które:
a. nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
6. Z zastrzeżeniem ustępu 4 powyżej Fundator może zostać członkiem Rady Fundacji . 
7. Fundator może odwołać członka Rady Fundacji w każdym czasie.
8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

ART. 16.

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) bieżący nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności w zakresie jej zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami i wnioskami organów pań-stwowych powołanych do kontroli i nadzoru nad Fundacją oraz ze statutem,
b) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
c) opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd,
d) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
e) zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji,
f) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji. 
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

ART. 17.

 1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch jej członków, w tym Przewodniczą-cego Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI
ART. 18.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski pochodzący ze środków własnych wniesionych przez Fundatora w kwocie 1.100 zł. oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundacją w trakcie jej działalności.
 2. Z Funduszu założycielskiego o którym mowa w ust. 1 na działalność Fundacji określoną w statucie przeznacza się kwotę 1.100 zł.
 3. Składnikami majątkowymi nabytymi przez Fundację w trakcie jej działalności mogą być min. pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. 

ART. 19.

1. Dochodami Fundacji są:
- otrzymane darowizny, spadki, zapisy, dotacje,
- odsetki od posiadanych kapitałów,
- dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych i autorskich,
- dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
- inne wpływy.
2. Dochody Fundacji powiększają majątek Fundacji i mogą być przeznaczane na realizację wszystkich celów statutowych oraz wynagrodzeń członków Zarządu i pracowników Fundacji, a w przypadku darowizm, spadków, zapisów i dotacji - o ile ofiarodawcy nie zastrzegli inaczej.

ART.20.

Fundacja może gromadzić swoje Fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

ART.21.

 1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 2. Coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji Zarząd przekłada Fundatorom do zatwierdzenia w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku obrotowym.

 3. Fundatorzy zatwierdzają sprawozdanie z działalności Fundacji oraz podejmują decyzję co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty - w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

ROZDZIAŁ V
LIKWIDACJA FUNDACJI
ART.22.

 1. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji większością głosów 2/3.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia Ministra właściwego do spraw kultury.
 3. Uchwała o likwidacji Fundacji określa przeznaczenie środków majątkowych powstałych po likwidacji Fundacji.
 4. W razie likwidacji Fundacji środki powstałe po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli Fundacji zostaną przekazane na rzecz działającego na terenie Polski, wybranego stowarzyszenia, fundacji, galerii sztuki lub innej instytucji kulturalnej działającej na rzecz upowszechniania kultury i sztuk plastycznych lub innych organizacji o zbliżonych celach statutowych.
 5. O ile z przepisów niniejszego rozdziału nie wynika co innego do Likwidatorów stosuje się postanowienia niniejszego statutu dotyczące Zarządu.
 6. Do zadań Likwidatorów należy w szczególności:
  - Złożenie wniosku o otwarcie likwidacji.
  - Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.
  - Ściągnięcie wierzytelności Fundacji i zaspokojenie rozczeń wierzycieli .
  - Rozdysponowanie pozostałego majątku Fundacji zgodnie z zapisem Art.19 ust 3 niniejszego statutu.
  - Złożenie wniosku o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ART.23.

 1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić jedynie w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów. Zmiany statutu dopuszcza się również na wniosek Fundatora lub Jego spadkobierców.
 2. Fundacja składa corocznie Ministrowi właściwemu do spraw Kultury sprawozdanie ze swej działalności.
 3. Sprawozdanie to powinno być przez Fundację udostępnione do wiadomości publicznej.

ART.24.

Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.